2023/09/27

مدارک بین المللی در رشته پرستاری

2023/09/27

کار در رشته پرستاری

2023/09/27

درباره رشته پرستاری

2021/09/06

رتبه بندی جهانی دانشگاه های مورد تائید مالزی در سال 2021 QS

2020/08/25

سفارت مالزی پس از 6 ماه به علت ویروس کورونا در تاریخ 2 شهریور 99 بازگشایی شد

[…]
2020/06/20

بازگشایی مرزهای مالزی برای دانشجوهای بین المللی پس از 5 ماه از گذشت کورونا

[…]
2020/04/01

دانشگاههای کشور مالزی مورد تائید وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران برای سال 2020

[…]
2020/03/24

ویزا سوشال (اسپشیال پس   special pass) مالزی

[…]
2020/03/24

رتبه بندی (Ranking) دانشگاههای مالزی در سال 2020

[…]
2019/05/12

بورسیه دوره دبیرستان و دانشگاه SUNWAY مالزی از 10 تا 100 درصد

[…]
2019/01/23

حضور مسئول دانشگاه APU در موسسه پرشین پادنا آراد

[…]
2019/01/19

بورسیه تحصیلی دانشگاه تیلرز مالزی 2019

[…]