توافق وزارت علوم و بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز دانشجویی آذر 97

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟