۴۰ درصد دانشجویان ایرانی در هند پزشکی می خوانند

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟