چگونه در آلمان دکترا بخوانیم؟

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟