هشدار وزارت بهداشت درباره اعزام دانشجو به خارج از کشور