قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در کشور روسیه، روسیه سفید، اوکراین و آسیای میانه