سفارت مالزی پس از 6 ماه به علت ویروس کورونا در تاریخ 2 شهریور 99 بازگشایی شد