سفارت مالزی پس از 6 ماه به علت ویروس کورونا در تاریخ 2 شهریور 99 بازگشایی شد

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟