درخواست وزیر علوم از بانک مرکزی برای تامین ارز جامعه علمی

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟