درخواست وزیر علوم از بانک مرکزی برای تامین ارز جامعه علمی