دانشجویان خارج از کشور نگران تامین ارز نباشند

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟