حداکثر مهلت دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان خارج اعلام شد