تحصیل بیش از ۱۰ درصد دانشجویان خارجی در دوره دکتری