بورس تحصیلی خارج دانشجویان به بورس داخل تبدیل میشود