بازگشایی مرزهای مالزی برای دانشجوهای بین المللی پس از 5 ماه از گذشت کورونا

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟