انتقال به دانشگاه های پزشکی داخل برای ورودی ۲۰۱۹ به بعد ممنوع شد