انتقال به دانشگاه های پزشکی داخل برای ورودی ۲۰۱۹ به بعد ممنوع شد

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟