افزایش آمار تسویه حساب دانشجویان با دانشگاه‌ها به منظور خروج از کشور/ رشته‌های مهندسی بیشترین مهاجرت را دارند

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟