ارز دانشجویی در آستانه تعطیلی؛ دانشجویان باید با دلار آزاد تحصیل کنند

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟