ارز دانشجویی در آستانه تعطیلی؛ دانشجویان باید با دلار آزاد تحصیل کنند