ارائه بورسیه کشور اندونزی نتیجه دیدار دکتر صدیقی با سفیر اندونزی