ارائه بورسیه کشور اندونزی نتیجه دیدار دکتر صدیقی با سفیر اندونزی

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟