آخرین فرصت ثبت نام برای ارز دانشجویی گروه علوم پزشکی