مالزی یا شبه جزیرره مالای و بخصوص بندر “ملاکا” از گذشته تا بحال دارای موقعیت استراتژیک مهمی در مسیر تجارت چین و خاورمیانه بوده است. در اواسط قرن 19 میلادی، مالزی به استعمار کشور انگلستان در آورده شد و شبه جزیره مالای به “فدراسیون مالای” تبدیل شد و در سالهای بعد پس از اینکه سنگاپور، ایالات شرقی صباح و ساراواک به فدراسیون مالای ملحق شدند و کشور مالزی متولد شد و در 1963 بود که مالزی در جغرافیای امروز جهان به این نام شناخته شد. پس از جدا شدن سنگاپور از مالزی این کشور به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد و همکنون از شمال با تایلند، از شرق و غرب با اندونزی واز جنوب با سنگاپور همسایه است.